• 6 AUGUST - *1907 - Gen. Macario Sakay, one of the Filipino military leaders who had continued fighting the imperialist United States invaders eight years into the Ph...
    5 years ago

......................................................................................

The Daily Tribune

(Without Fear or Favor)

Specials:

Bulatlat.com

World Wildlife Fund for Nature-Philippines

The Philippines Matrix Project

Groups mark 120th year of Katipunan

Tuesday, July 10, 2012

Groups mark 120th year of Katipunan 
As the Philippines commemorated the 120th year of the founding of the Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan (Katipunan) [last July 7, 2012, various cultural groups under the umbrella of the Bonifacio150 Committee, performed a series of street plays at the historical monuments associated with the Katipunan.

The Katipunan led the Philippine revolution against Spanish colonialism.

Under the direction of Soc Jose, street plays began at the Plaza Bonifacio in Tutuban Mall, where a monument has been laid to mark the house where Andres Bonifacio, founder and Supremo of the Katipunan, was born.
 
“We wanted to bring to life what is written in our history and make this available to the Filipino audience,” said Dina Po, co-convener of Bonifacio150 Committee and a member of the board of directors of the Linangan ng Kulturang Pilipino. “The founding of the Katipunan is one of the major milestones in our travel as a nation and deserves remembrance.”
 
After performing at the Plaza Bonifacio, the street theater pushed to Moriones in Tondo to stage more performances at the Honorio Lopez Monument, the 13 Martyrs of Bagumbayan marker, the Cry of Tondo Monument, the Makario Sakay Monument and at the Katipunan Shrine.

“The desire to be a sovereign nation, the ending of poverty and equality of all citizens are the main virtues of the Katipunan that should be revered everyday and by every Filipino,” Po said. “As practitioners and advocates of the Arts, we must harness our talents to encourage our brothers and sisters to learn from our glorious history and apply the lessons of the past to the challenges we face today as a nation.”

According to Po, grassroot groups and citizens have also initiated the formation of the Bonifacio150 Committee, a network to commemorate and celebrate the 150th year of Andres Bonifacio on November 30, 2013. “The commemoration today will be one among the many activities intended for the celebration of Bonifacio’s sesqui centennial,” Po said.SourceBulatlat.com

URL: http://bulatlat.com/main/2012/07/08/groups-mark-120th-year-of-katipunan/

1 comment

Jesusa Bernardo said...

ISANG siglo at dalawampung taon na ang nakakalipas sa araw na ito, noong Hulyo 7, 1892, nang itinatag nila Gat Andres Bonifacio y de Castro ang Kataastaasang, Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Sa isang pagpupulong sa Azcarraga St. (na ngayon ay tinatawag na Claro M. Recto Avenue) malapit sa Elcano St. sa Tondo, Manila nila Bonifacio, and kanyang bayaw na si Teodoro Plata, kaibigang Ladislao Diwa, at sina Valentin Diaz at Deodato Arellano ay pinagpasyahan nilang panahon na upang tahakin ang isang daang mas marahas kaysa sa Kilusang Propaganda nila Gat Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Jaena, atbp.

Nakapaloob sa talumpati ng magiging Supremo ng Katipunan, si Gat Bonifacio, ang buod ng mga kadahilanang nagtulak sa pagtatag ng Katipunan.

Mga Capatid:

Tayo'y di mg?a pantás, caya hindî mariringal na talumpatî at dî maririkit na sulat ang ating idaraos; sa gawâ natin daanin: ang catubusa'y hindî nacucuha sa salita ó sa sulat; kinácamtan sa pagsasabog ng dugô."....MORE:

Hulyo 7, 1892: Pagkakatatag ng Katipunan

http://jesusabernardo.blogspot.com/2012/07/hulyo-7-1892-pagkakatatag-ng-katipunan.html

Blog Archive